Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

Η πανήγυρις της Μεταμορφώσεως εν Ιωαννίνοις, Η λίμνη και το νησάκι στα Ιωάννινα * The lake and the island of Ioannina


Εν τη λέμβω ταύτη εισήλθομεν από τον Μώλον , μικράν ωραίαν προκυμαίαν , εισχωρούσαν εντός της λίμνης, την οποίαν επέστρωσαν εσχάτως  παρά την παραλίαν της συνοικίας Λειβαδιώτη
..
Ήδη παραπλέομεν την αριστεράν πλευράν των τειχών του φρουρίου, όπερ έκτισεν ο Βενετός Βαϊμούνδος, ότε εν έτει 1082 εκ Δυρραχίου ορμώμενος, διέτρεξε δρομαίως τας Αλβανικάς χώρας φθάσας μέχρις Ιωαννίνων, άτινα και εκυρίευσε μετά πολιορκίαν. Εθεώμεθα το τόσον σφοδρώς συνωστιζόμενον εις τον Μώλον πλήθος και συνωθούμενον εν τοις λέμβοις , ίνα μεταβή εις προσκύνησιν του Σωτήρος.

Αίφνης παρουσιάζεται προ ημών ο απορρώξ βράχος του φρουρίου. Εις τους πόδας αυτού, τους οποίους φιλούσι τα κύματα της λίμνης , ανυψούνται ηρειπωμένοι τινές τοίχοι, φέροντες διεξόδους και παράθυρα, λείψανα παλαιού, ως λέγουσι , μοναστηρίου του Αγ. Ιωάννου, του οποίου η μία πρόσοψις ήτο επί της επιφανείας της γης κτιστή, ο δ’ εσωτερικός χώρος περιείχετο εις το εντός του βράχου χαίνον μέχρι σήμερον σπήλαιονΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου