Google+ Badge

Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Γ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙO «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Θεολογία - Ἱστορία - Φιλολογία - Δίκαιο -Ἀρχαιολογία - Τέχνη 14-15 Μαΐου 2016 Θεσσαλονίκη Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΙΘΟΥΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.5.2016
9.00 Προσέλευση Συνέδρων
9.30 Ἐπίσημη Ἔναρξη
Χαιρετισμός Προέδρου τῆς ΕΜΣ, Ὁμότιμου Καθηγητή ΑΠΘ
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
Ἐναρκτήρια ὁμιλία
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΝΑΚΟΥ, Ὁμότιμου Καθηγητή ΑΠΘ
A΄ Κύκλος: Θεολογία
α΄ Συνεδρία
Πρόεδροι: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βλατάδων, Δρ Θεολογίας
10.00 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ
Ἡ Θεσσαλονίκη κέντρο πνευματικῆς καί καλλιτεχνικῆς ἀνάπτυξης
κατά τόν 14ο αἰ. καί οἱ ἡσυχαστικές ἔριδες
10.15 ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Ἡ Θεσσαλονίκη καί τό Ἅγιον Ὄρος στά χρόνια τῶν Παλαιολόγων:
Οἱ ἱστορικές καί θεολογικές συνιστῶσες μιᾶς πνευματικῆς σχέσης
10.30 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Λόγοι καί ἀντίλογοι περί Φιλοσοφίας καί Θεολογίας στήν Θεσσα-
λονίκη τοῦ 14ου αἰώνα: Νεῖλος Καβάσιλας καί Δημήτριος Κυδώνης
10.45 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
Οἱ ἀνθρωπολογικές συνέπειες τῆς περιχωρήσεως στήν διδασκαλία
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
11.05 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΥ
Τό πρόβλημα τῆς Φιλοσοφίας στά συγγράμματα τοῦ Ἁγίου Γρηγο-
ρίου Παλαμᾶ
11.15 Συζήτηση
11.30 Διάλειμμα
β΄ Συνεδρία
Πρόεδροι: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βλατάδων, Δρ Θεολογίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
11.45 ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
Συμπληρωματικά στίς θεολογικές θέσεις τοῦ Μανουήλ Β΄ Παλαιο-
λόγου. Τό πρόβλημα τοῦ Ἰούδα καί τά ἐνύπνια
12.00 ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
Βυζαντινά Μονύδρια στήν Χαλκιδική
12.15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣ
Ὀλίγα τινά περί τοῦ κτήτορος τῆς βυζαντινής ἱερᾶς μονῆς Τιμίου
Προδρόμου τῆς Πέτρας Σαραντηνοῦ στήν Βέροια (14ος αἰώνας)
12.30 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ
Ἡ Ὁμολογία Πίστεως τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσαντος νεο-
μάρτυρος ἁγίου Μιχαήλ τοῦ ἐξ Ἀγράφων
12.45 Συζήτηση
Β΄ Κύκλος: Ἱστορία
α΄ Συνεδρία
Πρόεδροι: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΕΡΑΝΤΖΗ-ΒΑΡΜΑΖΗ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ
17.00 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
Ἡ βυζαντινή περιπλάνηση τοῦ ὀνόματος Μακεδονία
17.15 ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ἤ ΤΕΓΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Ἡ Θεσσαλονίκη στήν πρωτοβυζαντινή περίοδο (324-565)
17.30 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
Ὁ «Μιχαήλ Ρώμης Ἄναξ» πού μνημονεύεται σέ ἐπιγραφή τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης: Νέες παρατηρήσεις σχετικά μέ
τήν ταύτισή του
17.45 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ
«… τῶν προσπαρακειμένων τῇ θεοσώστῳ ταύτῃ πόλει Σκλαβίνων
τό δοκεῖν τά τῆς εἰρήνης κρατούντων»: Οἱ μεσαιωνικές σλαβικές
ἐγκαταστάσεις στά ἀνατολικά τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐρευνητικά
προβλήματα καί προτεινόμενες ἑρμηνεῖες
18.00 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΛΗΚΑΡΗ
Σλαβική ὀνοματοδοσία σέ βυζαντινές ἐπισκοπές τῆς Μακεδονίας
18.15 Συζήτηση
β΄ Συνεδρία
Πρόεδροι: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΕΡΑΝΤΖΗ-ΒΑΡΜΑΖΗ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
18.20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ
Κρατική ἐξουσία καί μαρτύριο κατά τόν Θεοφύλακτο Ἀχρίδος: Οἱ
δεκαπέντε μάρτυρες τῆς Τιβεριούπολης
18.35 ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ
Ἡ ἁγιορειτική Μονή τοῦ Σκορπίου
18.50 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
Θεσσαλονικεῖς ἀτακτοῦντες ἐκκλησιαστικῶς
19.05 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Οἱ φορολογικές περιφέρειες τῆς Μακεδονίας: Ἀπό τίς ἐνορίες στά
κατεπανίκια. Ἡ περίπτωση τῆς Ἱερισσοῦ
19.20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Θρησκεία καί κοινωνία. Ἡ περίπτωση τοῦ κινήματος τῶν Ζηλωτῶν
στήν Θεσσαλονίκη καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
19.35 ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΚΑΤΣΩΝΗ
Βιοτεχνία καί ἀστική οἰκονομία στήν Βυζαντινή Μακεδονία κατά
τόν 10ο-14ο αἰ.
19.50 Συζήτηση
Γ΄ Κύκλος: Φιλολογία
Πρόεδρος: ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΣΗΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
Ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
20.00 ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ
Ἡ Θεσσαλονίκη στά ποιήματα τοῦ Μανουήλ Φιλῆ
20.15 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ
Ἡ Φιλολογία στήν Θεσσαλονίκη τοῦ 14ου αἰώνα
20.30 ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΤΖΙΩΓΑ – ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
Ἡ βορειοδυτική περιοχή τοῦ Ν. Θεσσαλονίκης μέσα ἀπό τίς πηγές
τῆς Ὕστερης Βυζαντινῆς Περιόδου
20.45 ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
Ἡ ὁμόνοια ὡς δημοκρατικό ἰδεῶδες στόν Θωμᾶ Μάγιστρο (14ος
αἰ.)
21.00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ
Ἡ ἀναβίωση τῆς βυζαντινῆς Θεσσαλονίκης μέσα ἀπό τό ἔργο
σύγχρονων Θεσσαλονικέων λογοτεχνῶν
21.15 Συζήτηση
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.5.2016
Δ΄ Κύκλος: Δίκαιο
Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΑΚΟΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
9.00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Αὐτοκρατορικές Νεαρές στό Σύνταγμα κατά Στοιχεῖον τοῦ
Ματθαίου Βλάσταρη καί στήν Ἑξάβιβλο τοῦ Ἀρμενοπούλου
9.15 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Μακεδονία: Σταυροδρόμι ἀνατρεπτικῶν κινήσεων κατά τοῦ νόμι-
μου αὐτοκράτορα τήν μέση βυζαντινή περίοδο
9.30 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ
Νεαρά Ἀλεξίου Α΄ τοῦ Κομνηνοῦ, τοῦ ἔτους 1095, «ἐκφωνηθεῖσα
ἐξ ὑπομνήσεως Θεοδούλου, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης», περί
ἀπελευθερώσεως τῶν Βουλγάρων δούλων τῆς Θεσσαλονίκης
9.45 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
Παρατηρήσεις γιά τήν δραστηριότητα τῶν «καθολικῶν κριτῶν»
στήν Μακεδονία ἀπό τά ἔγγραφα Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους (14ος-
15ος αἰ.)
10.00 ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΟΥ
Ἡ ἐμφυτευτική σύμβαση στόν βυζαντινό νόμο καί στά ἔγγραφα τοῦ
14ου αἰώνα
10.15 ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Σχετικά μέ τά προνόμια τῆς πόλης τῆς Θεσσαλονίκης κατά τήν βυ-
ζαντινή ἐποχή
10.30 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
Δίκαιο καί Θεολογία στήν Θεσσαλονίκη τοῦ 14ου αἰ.
10.45 Συζήτηση
11.00 Διάλειμμα
Ε΄ Κύκλος: Ἀρχαιολογία
α΄ Συνεδρία
Πρόεδροι: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΝΤΖΟΣ
Καθηγητής Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας ΑΠΘ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
11.15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΗΣ
Οἱ ἀρχαιότεροι χριστιανικοί ναοί τῆς Θεσσαλονίκης
11.30 ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΡΚΗ
Σχεδίασμα βυζαντινῆς Θεσσαλονίκης. Ἡ εἰκόνα τῆς βυζαντινῆς
πόλης μέσα ἀπό τίς ἀνασκαφές
11.45 ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Οἱ μετεξελίξεις τοῦ ναοῦ τῶν Ταξιαρχῶν στήν Ἄνω Πόλη τῆς Θεσ-
σαλονίκης ἀπό τήν βυζαντινή στήν σύγχρονη ἐποχή
12.00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΝΤΣΗΣ
Ἡ χορηγία ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων στήν Μακεδονία τόν 11ο
καί 12ο αἰ. Μία ἐπανεξέταση τῶν δεδομένων
12.15 ΕΛΛΗ ΓΚΑΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΛΑ
Τό ὑδροδοτικό σύστημα στήν Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Δομή καί
λειτουργική ὀργάνωση
12.30 ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΝΤΑ
Λατινικές ἀπομιμήσεις ἀπό κρᾶμα (bill.) τοῦ νομισματοκοπείου
τῆς Θεσσαλονίκης (1204-1224);
12.45 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΚΟΥ
Ματιά στήν καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώπων τοῦ 5ου-8ου αἰ. στήν
Μακεδονία. Τά ἐργαλεῖα τοῦ ἐπισκοπικοῦ συγκροτήματος στίς Λου-
λουδιές Πιερίας
13.00 ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ἡ ἐμφάνιση τῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων στήν βυζαντινή Μακεδο-
νία. Τό παράδειγμα τῶν εὑρημάτων τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ ἐπισκοπικοῦ
συγκροτήματος στίς Λουλουδιές Κίτρους, Πιερίας (4ος-7ος αἰ.)
13.15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΝΑΚΟΣ
Ἁλιεία και παραγωγή ἅλατος στήν Βυζαντινή Μακεδονία
13.30 Συζήτηση
β΄ Συνεδρία
Στρογγυλή Τράπεζα: «Ἡ βυζαντινή Θεσσαλονίκη διαμέσου τῶν αἰώνων:
Οἱ ἀνασκαφές τοῦ ΜΕΤΡΟ»
Συντονίστρια: MΕΛΙΝΑ ΠΑΪΣΙΔΟΥ
Ἐπίκoυρη Καθηγήτρια
Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας ΑΠΘ
17.00 ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
… ἐν τῇ γειτονίᾳ τῆς μεγάλης Παναγίας … ἐν τῇ γειτο-
νίᾳ τῆς Ἀχειροποιήτου. Εὑρήματα ἀπό τίς ἀνασκαφές γιά τήν κατα-
σκευή σταθμοῦ τοῦ ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης (9ος-14ος αἰ.)
17.10 ΚΡΙΝΙΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
… τῇ γειτονίᾳ τῆς Καταφυγῆς. Εὑρήματα ἀπό τίς ἀνασκαφές
γιά τήν κατασκευή σταθμοῦ τοῦ ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης (9ος-14ος αἰ.)
17.20 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΖΕΒΡΕΝΗ
Ἡ περιοχή ἐκτός τῶν δυτικῶν τειχῶν. Ἐμπόριο, διαμονή καί λα-
τρεία στόν δρόμο γιά τήν Χρυσή Πύλη
17.30 ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΝΤΑ
Τά νομισματικά εὑρήματα τῆς βυζαντινῆς περιόδου ἀπό τόν Σταθ-
μό τῆς Βενιζέλου
17.40 ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΪΣΙΔΟΥ
Ἡ τέχνη τῆς παλαιοχριστιανικῆς περιόδου. Ψηφιδωτά καί τοι-
χογραφίες ἀπό τό ἀνατολικό καί δυτικό νεκροταφεῖο τῆς πόλης
17.50 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Διατήρηση – διαχείριση καί ἀνάδειξη τῶν ἀρχαιοτήτων. Ἡ περί-
πτωση τοῦ Σταθμοῦ Βενιζέλου
18.00 Συζήτηση
18.15 Διάλειμμα
ΣΤ΄ Κύκλος: Tέχνη
Πρόεδροι: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΖΑΡΑΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ-ΒΑΜΒΟΥΚΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ
18.30 ΠΕΛΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
Ὁ ἐπίσκοπος Ἀρίσταρχος στά ψηφιδωτά τῆς Ροτόντας Θεσσαλονί-
κης
18.45 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΜΟΓΛΟΥ
Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ
Στυλιανοῦ Πελεκανίδη
19.00 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ
Ἀμφιπρόσωπη εἰκόνα ἀπό τόν ναό τῆς Παναγίας Λαοδηγήτριας
στήν Θεσσαλονίκη
19.15 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΜΗ
Βέροια. Ἡ προσφορά της στήν βυζαντινή ζωγραφική τοῦ πρώτου
μισοῦ τοῦ 14ου αἰ.
19.30 ΜΑΡΙΖΑ ΤΣΙΑΠΑΛΗ
Πρώτη προσέγγιση τοῦ ζωγραφικοῦ διακόσμου τῶν ναῶν Κοίμη-
σης Θεοτόκου καί Ἁγίου Νικολάου στήν Αἰανή Κοζάνης
19.45 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ
Ἀραβουργηματικές διακοσμήσεις καί ἰσλαμικές ἐπιδράσεις στήν
παλαιολόγεια τέχνη τῆς Μακεδονίας
20.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ
Ὁ κύκλος καί τό τετράγωνο στήν βυζαντινή προσωπογραφία: Προ-
σλήψεις τῆς πλατωνικῆς παράδοσης σέ ψηφιδωτά τῆς Θεσσαλονί-
κης καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Μεσογείου. Πρώτη προσέγγιση
20.15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Ἱλαρίων Κασταμονίτης, ἱδρυτής τῆς μονῆς Κασταμονίτου
20.30 Συζήτηση
20.45 Συμπεράσματα ἀπό τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Π. ΝΑΚΟ
Ὁμότιμο Καθηγητή ΑΠΘ
Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου
Στό τέλος τοῦ Συμποσίου θά χορηγηθεῖ βεβαίωση παρακολουθήσεως μετά ἀπό σχετικό
αἴτημα στήν Γραμματεία τοῦ Συμποσίου.
Διευθύνσεις Συνέδρων
ΑΓΓΕΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Δρ Ἀρχαιολογίας, Προϊσταμένη Τμήματος, Μουσεῖο
Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Στρατοῦ 2, 546 21, Θεσσαλονίκη,
evagelkou@hotmail.com
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Ὀδυσσέως 2, Ἅγιος
Παῦλος 554 38, Θεσσαλονίκη
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ,
Δαρδανελλίων 14, 567 27 Θεσσαλονίκη, eamoir@theo.auth.gr
ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Λέκτορας Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα Ἱστορίας
καί Ἀρχαιολογίας, Ὀλύμπου 6, 570 10, Ἀσβεστοχώρι, pandroudis@hist.auth.gr
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα Θεολογίας,
Τ.Θ. 494, 570 06, Σουρωτή, arab@theo.auth.gr
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΤΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ,
Τμῆμα Φιλολογίας, Πόντου 46, 551 31, Θεσσαλονίκη, avgi@lit.auth.gr
ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δρ Βυζαντινῆς Ἱστορίας, Σχολική Σύμβουλος,
Κλαζομενῶν 5, 551 32, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, anvakaloudi@yahoo.gr
ΒΑΡΜΑΖΗ-ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ὁμότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Ἐθνικῆς Ἀμύνης
36, 546 21 Θεσσαλονίκη, varmaz40@otenet.gr
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ὑποψ. διδ., Ἐπιμελήτρια Ἀρχαιοτήτων Ἐφορείας Πόλης
Θεσσαλονίκης, Μάρκου Μπότσαρη 20, 546 43, Θεσσαλονίκη, svasileiadou@
culture.gr
ΒΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Θεμ. Σοφούλη 7, 546 46,
Θεσσαλονίκη, velenis@hist.auth.gr
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ἐπίκουρος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ,
Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, Ἑπταπυργίου 64, 546 34,
Θεσσαλονίκη, ggavard@past.auth.gr
ΓΚΑΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΛΗ, Δρ Ἱστορίας τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς, Δελφῶν 195, 546 55,
Θεσσαλονίκη, egkala@teemail.gr
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ἐπίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς,
ΑΠΘ, Τμῆμα Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας, Νοταρᾶ 2Γ, 55535, Πυλαία, agkoutzi@
hist.auth.gr
ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ΑΠΘ, Τμῆμα
Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας, Ἀλ. Παπαναστασίου 59, 544 53, Θεσσαλονίκη,
adelikar@hist.auth.gr
ΚΑΜΠΟΥΡΗ-ΒΑΜΒΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ὁμότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Ἀκροπόλεως 17,
546 34, Θεσσαλονίκη
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα
Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, 28ης Ὀκτωβρίου 5, 562 24, Εὔοσμος,
annakarm@past.auth.gr
ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Μετεώρων 3, 570 13, Ὡραιόκαστρο.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ὁμοτιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Γ. Βιζυηνοῦ 32,546 36,
Θεσσαλονίκη, vkatsaro@lit.auth.gr
ΚΑΤΣΩΝΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ, Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα Ἱστορίας
καί Ἀρχαιολογίας, Παρασκευοπούλου 22, 551 33, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,
pkat@hist.auth.gr
ΚΟΡΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Κυδωνιῶν 3, 546 55,
Θεσσαλονίκη thkorres@hist.auth.gr.
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ, Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα Φιλολογίας,
Ἁγ. Δημητρίου 60, 546 30, Θεσσαλονίκη, kotzabas@lit.auth.gr
ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης Ἑταιρείας Μακεδονικῶν
Σπουδῶν, Ἐθνικῆς Ἀμύνης 4, 546 21, Θεσσαλονίκη, k.kouroudis@ems.gr
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Ἀλ. Σβώλου 55, 546 21,
Θεσσαλονίκη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΡΙΝΙΩ, Ἐπιμελήτρια Ἀρχαιοτήτων Ἐφορείας Πόλης
Θεσσαλονίκης, Σκρᾶ 4, 546 22, Θεσσαλονίκη, kkonstantinidou@culture.gr
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς
ΑΠΘ, Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, Βοδενῶν 10, Θέρμη 570
01, Θεσσαλονίκη, kkotsiop@past.auth.gr
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα
Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, Σοφοκλέους 4, 546 33, Θεσσαλονίκη,
slabrou@past.auth.gr
ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Λέκτορας Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα Ἱστορίας
καί Ἀρχαιολογίας, Βοσπόρου 46, 551 32, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, leveniot@
hist.auth.gr
ΛΙΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ, Δρ Βυζαντινολογίας, Ἀλεξανδρείας 103, 546 46, Θεσσαλονίκη,
elenilianta@hotmail.com
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, Καθηγήτρια Σχολῆς Καλῶν
Τεχνῶν ΑΠΘ, Τμῆμα Εἰκαστικῶν καί Ἐφαρμοσμένων Τεχνῶν, Ἑρμοῦ 75, 546 23,
Θεσσαλονίκη, thaliamp@vis.auth.gr
ΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Δρ Θεολογίας, Διδάσκων Ἑλληνικό στό Ἀνοικτό
Πανεπιστήμιο, Δημ. Γούναρη 48, 546 21, Θεσσαλονίκη, maras1966@gmail.com
ΜΑΡΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ, Δρ Ἀρχαιολογίας, Ἐπίτιμη Ἔφορος Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων,
Φιλίππου 65, 546 35, Θεσσαλονίκη, eumarki@yahoo.gr
ΜΑΣΤΟΡΑ ΠΕΛΛΗ, Ἀρχαιολόγος, Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Ἀλ.
Σβώλου 8, 546 22, Θεσσαλονίκη, pellinmstr@gmail.com
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΜΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Ὁμότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Παπάφη 56,
546 39, Θεσσαλονίκη, tsioumi@gmail.com
ΜΕΝΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα Ἱστορίας
καί Ἀρχαιολογίας ΑΠΘ, Χηλῆς 19, 551 32, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, mentzos@
hist.auth.gr
ΜΠΕΝΟΥ ΛΙΖΑ, Δρ Ἱστορίας Δικαίου, Λαμψάκου 5-7, 115 28, Ἀθήνα, lisabenou@
gmail.com
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Ὁμότιμη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Βασ. Γεωργίου Β΄ 25,
116 34, Ἀθήνα, kbourd@law.uoa.gr
ΝΑΚΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Ἰωακείμ Γ΄ 1, 40 Ἐκκλησιές, 546
36, Θεσσαλονίκη, nakos@law.auth.gr
κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, Ἐπίσκοπος Ἀμορίου, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βλατάδων, Δρ
Θεολογίας, Ἑπταπυργίου 64, 546 34 Θεσσαλονίκη
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ἐπίκουρος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ,
Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, Ἀλ. Σβώλου 34, 546 22,
Θεσσαλονίκη, dnik@past.auth.gr
ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Φιλοποίμενος 3, 546 40,
Θεσσαλονίκη
ΠΑΖΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Ἐγνατία 43, 555 35 Πυλαία,
Θεσσαλονίκη
ΠΑΪΣΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα
Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας, Καθ. Τσούντα 3, 546 55, Θεσσαλονίκη, mpaisidou@
hist.auth.gr
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ, Δρ Ἀρχαιολογίας, Νικηφόρου Φωκᾶ 29, 546 21,
Θεσσαλονίκη, ppggls@otenet.gr
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Καθηγήτρια Νομικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., Ἀκαδημίας
45, 106 72, Ἀθήνα, epapag@law.uoa.gr
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Νομικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Π. Μελᾶ 19,
546 22, Θεσσαλονίκη, laurel@law.auth.gr
ΠΑΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ., Ἀδαμ. Κοραῆ 10, 570
01, Ν. Ρύσιο, Θεσσαλονίκη, dipapa5@yahoo.gr
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, Δρ Ἀρχαιολογίας, Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ν. Κιλκίς,
Προφ. Ἠλία 2, 546 33, Θεσσαλονίκη, mparharidou@culture.gr
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα Ποιμαντικῆς
καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, Κ. Βάρναλη 6, 566 25, Συκιές, Θεσσαλονίκη,
spaschal@past.auth.gr
ΣΕΜΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ἀναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ,
Τμῆμα Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας, Ἀλ. Σβώλου 54, 546 21, Θεσσαλονίκη,
semoglou@hist.auth.gr
ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λέκτορας Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα Φιλολογίας,
Πανεπιστημιούπολη 541 24, Θεσσαλονίκη, csimelid@lit.auth.gr
ΣΙΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ἀρχαιολόγος, Δρ Βυζαντινῆς Ἱστορίας, Ἀνακτορίου 10,
546 36, Θεσσαλονίκη, asinakos@culture.gr
ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΤΕΓΟΥ ἤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, Δρ Βυζαντινῆς Ἱστορίας
ΑΠΘ, Βλάσ. Γαβριηλίδου 83, 55131, Θεσσαλονίκη, evanthia.stergiadou@gmail.
com
ΤΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Λέκτορας Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα Ἱστορίας καί
Ἀρχαιολογίας, Πανεπιστημιούπολη 541 24, Θεσσαλονίκη, tassostan@hist.auth.gr
ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Ἐπιμελήτρια Ἀρχαιοτήτων Ἐφορείας Πόλης
Θεσσαλονίκης, Πατριάρχου Διονυσίου Ε΄ 1, 546 31, Θεσσαλονίκη, stzevreni@
culture.gr
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικῆς Σχολῆς
Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικῆς Μακεδονίας, Πάρκο Ἁγ. Δημητρίου, 501 00,
Κοζάνη, striantari@yahoo.gr
ΤΣΙΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΖΑ, Δρ Ἀρχαιολογίας, Προϊσταμένη τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Μ. Ἀλεξάνδρου ἔναντι Ποσειδωνίου, 546 46,
Θεσσαλονίκη, mtsiapali@culture.gr
ΤΣΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα Ποιμαντικῆς
καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, Βασ. Ὄλγας 158, 546 45 Θεσσαλονίκη, vtsigkos@
past.auth.gr
ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Ἱστορικός τοῦ Δικαίου, Πρασακάκη 107, 555
35, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Ἀ. Δανιόλου 63-65, 542
49, Θεσσαλονίκη
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Λέκτορας Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Τμῆμα
Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας, Σελευκιδῶν 10, Εὔοσμος, 562 24, Θεσσαλονίκη,
ehatzian@hist.auth.gr
ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δρ Ἀρχαιολογίας, Προϊσταμένη Τμήματος τῆς
Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας, Ἀ. Καμάρα 3, 591 00, Βέροια, cheimaria@
yahoo.gr
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, Δρ Ἀρχαιολογίας, Προϊστάμενος τῆς Ἐφορείας
Ἀρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 18432, 540 03, Ἑπταπύργιο,
schondrogiannis@culture.gr
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Πρόεδρος
Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, Μητρ. Ἰωσήφ 5, 546 22,
Θεσσαλονίκη, konchris@past.auth.gr
ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ὁμότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Δεληγιώργη 16, 174 56,
Ἅλιμος Ἀθήνα, evchrysos@gmail.com
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, Δρ Βυζαντινῆς Φιλολογίας, Παύλου Μελᾶ 74, Δρυμός
Θεσσαλονίκης, 572 00, ichrysos@lit.auth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου